1163 Budapest, Könyvtár u. 26.
1163 Budapest, Mátészalka u. 18.

+36 1 403-0498
+36 1 403-6064

manoda.ovoda@gamesz16.hu

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 • Az Óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. A beosztással kapcsolatos információk megtalálhatóak az Óvodák honlapján.
 • Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák:

 • Cinkotai Huncutka Óvoda
  Székhelye: 1164 Budapest, Ostoros út 6-8. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
  Székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
  Székhelye: 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
  Székhelye: 1165 Budapest, Baross G. u. 32-36. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
  Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Sashalmi Manoda Óvoda
  Székhelye: 1163 Budapest, Könyvtár u. 26. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Szentmihályi Játszókert Óvoda
  Székhelye: 1161 Budapest, Baross u. 141. E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az óvodák felvételi körzete, a beiratkozáshoz szükséges Nyilatkozatok, valamint az óvodák részletes adatai a XVI. kerületi Önkormányzat honlapján megtalálhatóak - www.bp16.hu.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban az Önkormányzat által fenntartott, vagy más óvodába.
A jelentkezés/beiratkozás időpontja: 2021. május 3-7.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pont).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap és a bejelentés módjának részletes leírása elérhető az Oktatási Hivatal honlapján a dari.oktatas.hu/kulfold oldalról közvetlenül.

Az elektronikus beiratkozáshoz szükséges iratok, azok bemutatásának módja:

 • A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme, valamint a személyes érintkezések számának csökkentése érdekében a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodákba a beiratkozás az erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével, és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével is történhet. A jelentkezési lapok elérhetőek az Önkormányzat és az Óvodák honlapján.
 • A gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés),nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetében az igazoló okiratot arról, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről:
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (Rendelet 12. §). Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt (Nkt. 49. § (2) bekezdés.
Az Nkt. 49. § (3) bekezdés szerint az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9) bekezdés).
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10) bekezdés).
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – 2021. június 11. napjáig hoz döntést, és közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés).
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).
Az ügyben a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést, aki a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A 2021/2022. nevelési év első óvodai foglakozási napja: 2021. szeptember 1. (szerda)

Budapest, 2021. március 31.

Kovács Péter
polgármester